Frimureri

Frimureri är verksamhet som bedrivs av ordenssällskap med samma namn. Verksamheten går ut på att driva medlemmarnas, de så kallade frimurarnas, personliga utveckling framåt. Det är även vanligt att logerna, lokalerna där verksamheten bedrivs, bedriver någon typ av välgörenhet eller hjälpverksamhet där man samlar in pengar till diverse hjälporganisationer. Frimureri vilar på kristen grund, och endast män godkänns som frimurare. Dock kan dessas familjemedlemmar bjudas in att delta i evenemang ibland.Svenska Frimurare Orden är Sveriges idag äldsta verksamma ordenssällskap. De har många loger runt om i både Sverige och i Finland.

Historia

Frimureri uppkom i England och Skottland under 1600-talet, i syfte att verka för mänsklighetens förbättring. Frimureri under tiden innan år 1717, då Storlogen i London och Westminister, vet man dock inte mycket om eftersom verksamheten inte var särskilt organiserad eller dokumenterad under den tiden. Anledningen till namnet är att de tidiga medlemmarna främst bestod av stenhuggare och andra byggarbetare som flyttade runt från arbetsplats till arbetsplats. Verksamheten öppnades dock tidigt upp även för andra yrkesgrupper. Under 1720-talet spreds frimureriet vidare till flera andra europeiska länder.

Mystik

Frimureriet var, och är fortfarande, höljt i en del mystik. Detta beror till stor del på att mötena sker bakom stängda dörrar, och många av de ceremonier som bedrivs är hemliga och dolda för allmänheten. Dessutom har sällskapen ett stort antal symboler och hemliga handslag, som kan vara svåra för icke-medlemmar att tyda. Denna mystik har i sin tur givit upphov till ett flertal konspirationsteorier.

Svenska Frimurare Orden, SFMO, startade år 1735, samtidigt som frimureriet kom till Sverige. Denna har cirka 15.000 medlemmar. Idag finns det cirka 5-6 miljoner frimurare världen över. Dessa är alla medlemmar i sina egna länders självständiga storloger. Dessa nationella storloger är självständiga och drivs således inte av en paraplyorganisation, men har i många fall vänskapsrelationer sinsemellan. Om du är intresserad av att läsa mer om frimureri kan du besöka Svenska Frimurare Ordens hemsida.